top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarde van Visueel Verkoopt

Artikel 1: Definities

Visueel Verkoopt: Opdrachtnemer van de aangeboden diensten c.q. opdrachten.
• Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.
Overeenkomst: De schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten c.q. opdrachten en eventueel daaruit voortvloeiende product(en).
Product: Alle door en/of namens Opdrachtnemer vervaardigde content, digitaal of fysiek, waaronder maar niet beperkt tot

websites, marketingmaterialen, visitekaartjes, grafische ontwerpen, digitale media et cetera.
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
Werkvolume: De hoeveelheid werk of inspanning die nodig is om de overeengekomen dienst(en) c.q. opdracht(en) te leveren.
Meerwerk: Werkzaamheden die buiten de overeengekomen dienst(en) c.q. opdracht(en) vallen en die het werkvolume verhogen.
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

 

Artikel 2: Gegevens van de Opdrachtnemer
Visueel Verkoopt
Adres: Rijksweg 53B, 6228 XX Maastricht
Telefoonnummer: 0637624501
E-mail: info@visueelverkoopt.nl
Kamer van Koophandel registratienummer: 82054177

 

Artikel 3: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
3.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, transacties, opdrachten, diensten, producten, abonnementen en/of

overeenkomsten tussen de partijen, zelfs als deze niet leiden tot, of geen verband houden met, een overeenkomst.
3.2 Eventuele inkoop-, verkoop- of andere voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd zijn, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen, niet van toepassing en worden afgewezen door de opdrachtnemer.
3.3 Wanneer een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden als nietig of vernietigbaar worden beschouwd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gaan vervolgens met elkaar in gesprek om nieuwe bepalingen te formuleren ter vervanging van de nietige of vernietigde clausules. Hierbij wordt, waar mogelijk, het oorspronkelijke doel en de intentie van de betreffende bepaling behouden.
3.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 4: De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met een offerte of aanbieding van de Opdrachtnemer.
4.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Opdrachtnemer het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
4.3 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatie verstrekt, gaat Opdrachtnemer uit van de juistheid en volledigheid daarvan en zal hij deze informatie niet controleren. De gevolgen daarvan zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.4 In de overeenkomst worden afspraken gemaakt omtrent de inhoud en omvang van de verrichten werkzaamheden (het werkvolume) en het tijdsbestek waarbinnen de opdracht opgeleverd zal worden.
4.5 De Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst naar eigen, professioneel inzicht uit te voeren.
4.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij twijfel van financiële nakoming van Opdrachtgever, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien Opdrachtnemer weigert zal hij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

 

Artikel 5: Rechten en plichten Opdrachtnemer
5.1 Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting ten opzichte van de opdrachtgever, dit houdt in dat opdrachtnemer naar zijn beste kunnen zich inspant om de verstrekte opdracht naar uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2 Opdrachtnemer kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Dit houdt in dat Opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid voor (in)directe schade die geleden wordt door het gebruik van door Opdrachtnemer geleverde diensten
en/of producten uitsluit, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Opdrachtnemer.

 

Artikel 6: Rechten en plichten Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten en/of materialen, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

6.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie en/of materialen.
6.3 Indien Opdrachtgever de in lid 1 genoemde gegevens, documenten en/of materialen niet of niet tijdig aan Opdrachtnemer heeft verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of om de hieruit voortvloeiende extra
kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Tevens is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade welke voortvloeit uit enige vertraging in uitvoering.

 

Artikel 7: Prijzen
7.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

7.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen een vaste prijs overeenkomen als ook een uurtarief gebaseerd op de te verwachte besteden uren.
7.3 Prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst, betreffende wijzigingen in wet- en regelgeving of andere bepalingen zijn toegestaan zonder dat dit het recht oplevert voor de Opdrachtgever om de overeenkomst te beëindigen.
7.4 Andersoortige prijsverhogingen zijn enkel toegestaan wanneer deze niet meer dan 5% van de factuursom inhouden.
7.5 Indien er sprake is van meerwerk dan wordt dit uitgevoerd na schriftelijk akkoord en onder toepassing van dan wel het reeds overeengekomen (uur) tarief dan wel een nader af te spreken afwijkend tarief.
7.6 Opdrachtnemer heeft het recht al zijn verplichtingen op te schorten zolang Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.

 

Artikel 8: Controle, aanpassingen en meerwerk
8.1 Opdrachtgever is verplicht om de meest recent aangeleverde (concept) versie van het geleverde product volledig door te nemen en te controleren op onvolkomenheden voor afronding van de overeenkomst. Indien Opdrachtgever dit niet of niet deugdelijk doet is
Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

8.2 Tenzij anders overeengekomen, heeft de Opdrachtgever het recht om - naast één initiële overlegmogelijkheid waarin een toelichting op het gewenste product wordt gegeven – maximaal twee keer een verzoek in te dienen tot aanpassing van het concept van het product.
8.3 Voormelde aanpassingen dienen beperkt te zijn tot redelijke wijzigingen die in overeenstemming zijn met het oorspronkelijke werkvolume van de opdracht.
8.4 Als tijdens de uitvoer van de werkzaamheden door Opdrachtnemer c.q. tijdens voorbedoelde controle vanuit de zijde van Opdrachtgever blijkt dat het oorspronkelijk geschatte werkvolume aanzienlijk verschilt van wat was afgesproken, gelden de geschatte extra uit te voeren werkzaamheden als meerwerk. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever schriftelijk informeren over de geschatte hoeveelheid extra uit te voeren
werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande extra kosten.

 

Artikel 9: Fysiek drukwerk
9.1 Indien er bij de opdracht (mede) sprake is van levering van fysiek drukwerk, is de Opdrachtgever verplicht de technische data (waaronder begrepen; kleurcodes, tekst, lettertype et cetera) van de aan Opdrachtgever toegezonden conceptversie zorgvuldig
op fouten en gebreken te onderzoeken. Eventuele op- of aanmerkingen van welke aard dan ook dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de conceptversie schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

9.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor minimale kleurafwijkingen. Opdrachtnemer is er expliciet op gewezen dat kleuren in een digitale conceptversie altijd (licht) afwijken van de kleuren van een fysieke druk.
9.3 Indien een fysieke druk definitieve drukfouten mocht bevatten welke toe te rekenen zijn aan Opdrachtgever zelf komen eventuele kosten voor een herdruk voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 10: Betaling
10.1 Alle door Opdrachtnemer verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Betaling zal plaatsvinden op de door Opdrachtnemer aangewezen bankrekening.
10.3 Zolang de Opdrachtgever een openstaande factuur niet heeft voldaan, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om de producten en/of diensten van Opdrachtnemer die betrekking hebben op de openstaande factuur op enigerlei wijze te gebruiken. De eigendom van het product c.q. de producten blijft tot het moment van gehele betaling bij Opdrachtnemer.
10.4 Wanneer de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen betaalt, is deze automatisch in verzuim.
10.5 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is de Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de diensten op te schorten, wettelijke (handels) rente en buitengerechtelijke incassokosten c.q. executiekosten in rekening te brengen welke 15% van de openstaande factuursom bedragen, met een minimum van € 150,00.
10.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever direct opeisbaar.
10.7 Enig verrekeningsrecht aan de zijde van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer expliciet per geval hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

 

Artikel 11: Levering
11.1 De door Opdrachtnemer opgegeven levertermijn gaat van start nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van Opdrachtnemer zijn.
11.2 Partijen komen per opdracht c.q. dienst overeen wat de levertermijn zal zijn.
11.3 Een overeengekomen levertermijn is nimmer fataal, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
11.4 Indien er sprake is van overschrijding van een schriftelijk overeengekomen fatale levertermijn en deze overschrijding verwijtbaar is aan Opdrachtnemer, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer dienaangaande beperkt tot maximaal 50% van de waarde van de geoffreerde prijs van desbetreffende opdracht.

 

Artikel 12: Wijzigen van opdracht
12.1 Indien Opdrachtgever op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed als besproken in artikel 8 van deze voorwaarden.

 

Artikel 13: Annulering
13.1 Annulering van de in de overeenkomst overeengekomen dienst c.q. opdracht door de Opdrachtgever is niet mogelijk.
13.2 In geval van bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever een verzoek doen bij Opdrachtnemer om de overeenkomst te beëindiging. Opdrachtnemer is niet verplicht hieraan mee te werken een eventuele beslissing om in te stemmen met een beëindiging zal immer een coulance beslissing zijn.

 

Artikel 14: Annulering door Opdrachtnemer
14.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de opdracht te annuleren wegens gewichtige omstandigheden, waaronder ziekte, onvermogen, persoonlijke omstandigheden, of andere factoren die uitvoering van de opdracht onmogelijk maken.
14.2 Opdrachtnemer is niet schadeplichtig voor enige directe en/of indirecte schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van de annulering als in lid 1 genoemd.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid
15.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van aan Opdrachtnemer (of door hem ingeschakelde derden als in artikel 16 van deze voorwaarden) door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen
tekortkomingen en/of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan. Met dien verstande dat de directe schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal de factuurwaarde tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en het bedrag dat gedekt wordt door de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer.

15.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enig indirecte en/of consequentiële schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot materiële-, Immateriële-, gevolg-, vertraging- en/of vervangingschade die opdrachtgever lijdt als gevolg van tekortkomingen van Opdrachtnemer (alsmede de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde).
15.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft de Opdrachtnemer geen garanties dat de geleverde (online) dienst c.q. product waarbij gebruik is gemaakt van (online) diensten en/of producten van derde partijen functioneert en zal blijven functioneren in combinatie met alle huidige en/of toekomstige software en hardware (waaronder mede begrepen webbrowsers) of dat de (online) dienst c.q. product zonder storingen,
onderbrekingen of andere fouten functioneert en/of bereikbaar is. Opdrachtnemer is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade en/of verlies hieruit voortvloeiend.

15.4 Opdrachtgever dient schade die ontstaat uit enige gebeurtenis waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 7 dagen na het ontstaan daarvan, aan Opdrachtnemer te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij de schade niet eerder kon vaststellen c.q.
melden.

 

Artikel 16: Derde partijen
16.1 Het staat de Opdrachtnemer vrij om ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken van de diensten van derde partijen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot diensten van hostingsdiensten, webdesignplatformen, softwareleveranciers, drukkerijen et cetera.

 

Artikel 17: Intellectuele eigendom
17.1 Alle voortkomende rechten van intellectuele eigendom (octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de resultaten uit de dienstverlening c.q. opdracht komen in beginsel toe aan de Opdrachtnemer.
17.2 Partijen kunnen schriftelijk anders overeenkomen ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde rechten.

 

Artikel 18: Geheimhouding
18.1 Partijen zullen informatie die zij voor de uitvoering van de overeenkomst hebben verkregen en als vertrouwelijk kan worden geacht, niet aan derden verstrekken en geheimhouden.

 

Artikel 19: Verwerking van persoonsgegevens
19.1 Opdrachtnemer zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.
19.2 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgevers om de volgende redenen: Facturering, signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de aangeboden diensten, voldoen aan de aan Opdrachtnemer gestelde wettelijke verplichtingen en levering van diensten waarbij persoonsgegevens noodzakelijk zijn.
19.3 Opdrachtnemer maakt gebruik van een privacyverklaring welk beleid te raadplegen is
via de website.

 

Artikel 20: Klachten
20.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk, met een uitgebreide omschrijving, te worden gemeld aan opdrachtnemer.
20.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

Artikel 21: Wijziging voorwaarden
21.1 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen indien dit noodzakelijk is voor het voeren van een juiste bedrijfsvoering.
21.2 Een wijziging treedt direct in werking na mededeling daarvan.
21.3 Indien er een wijziging in de Algemene Voorwaarden plaatsvindt, zal de Opdrachtnemer alle bestaande Opdrachtgevers hiervan tijdig van deze wijzigingen op de hoogte stellen. Dit zal gebeuren via de bij de Opdrachtnemer bekende e-mailadressen of
middels een bericht op de website van Opdrachtnemer.

21.4 Indien de Opdrachtgever na inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden gebruik blijft maken van de dienst, wordt de Opdrachtgever geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben geaccepteerd.
21.5 De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de website van de Opdrachtnemer.

 

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten van Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Limburg, locatie Maastricht,
is exclusief bevoegd om geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever te beslechten. Dit tenzij de wet dwingendrechtelijk anders bepaald.

bottom of page